Bioenergie

Bioenergie je energie živé bytosti. Od nejmenších bakterií po člověka – každý živý tvor má vlastní životní sílu. Tato energie může být přenášena z jedné živé bytosti na jinou. To je podstata léčení bioenergií. Patří sem například známé „objímání“ stromů nebo éterický dotek, jak se také nazývá léčení přikládáním rukou.

dva problémy ~ biopole ~ formování biopole ~ postup léčení

#Reiki

Léčba bioenergií ovšem není na rozdíl od Reiki zcela bez rizik. Přináší s sebou dva velké problémy:

Přenos bioenergie posiluje a léčí příjemce, ale zároveň stejnou měrou oslabuje dárce. Nikdo nemá k dispozici tolik energie, aby ji mohl rozdávat druhým bez negativních dopadů na vlastní zdraví.

Druhý problém je morální. Je sice hezké, že požádáte strom o souhlas s přenosem energie, ale on jaksi nemá možnost říct ne. Takže – buďme upřímní – strom o jeho energii prostě oberete.

bioenergie, biopole, léčení rukama, přikládání rukou
bioenergii lze přenášet z jednoho organismu na druhý

Alespoň prvnímu problému se vyhnete, pokud budete léčit pomocí formování a směrování biopole, namísto vydávání pouze své vlastní energie.

bioenergie, biopole, éterický dotek

Biopole

I když si to možná nemyslíte, tak biopole pro Vás není neznámou věcí. Všechny živé organismy na Zemi jsou vzájemně provázané složitou sítí vazeb, jako jsou potravní řetězce, symbiotické či parazitické formy koexistence, energeticky vyvážené stabilní ekosystémy a mnoho dalšího. Přírodovědec to vše popisuje jediným slovem: biosféra.

V rámci biosféry jsou organismy také propojeny jediným, společně vytvářeným a všemi sdíleným energetickým polem. To je biopole. Mohutný zdroj bioenergie, který můžete použít k léčení sebe i druhých.

Stále nám tu ovšem zůstává problém číslo dva – morálka. I když čerpáte energii z nespočetného množství organismů naráz, stále tak nečiníte s jejich souhlasem. Buďte si proto zatraceně jistí, že bioenergii používáte vždy a jedině k pomoci a s čistými a dobrými úmysly.

bioenergie, biopole, přikládání rukou

Jak pracovat s biopolem

#meditace

Prvním krokem k práci s biopolem je meditace. V meditaci se napojte na biopole, vizualizujte ho, prociťte, vnímejte jeho energii a vibrace, které se mohou projevit i charakteristickým zvukem. Pozorujte, jak se vlní, jak se proměňuje jeho barva. Na čem barevnost závisí? Dokážete to vysledovat? Pozorujte a načerpejte meditativní cestou co nejvíce informací o energetickém poli, se kterým se chystáte pracovat.

Druhým krokem je mentální formování biopole. V meditaci nebo soustředěném zklidněném stavu vizualizujte biopole a pokuste se ho na některém místě zhustit. Mentálně přitáhněte energii ze všech směrů do jednoho místa. Když se Vám to podaří, rozpusťte energii do původního stavu a znovu ji zhusťte na jiném místě. Až v tom získáte jistotu, zkuste jedno takové zhuštění posouvat biopolem, jak se Vám zlíbí. Jako míček plovoucí na vodní hladině po dráze, kterou mu určíte.

Třetím krokem je léčení. Na rozdíl od Reiki, před léčbou pomocí bioenergie si musíte vyžádat souhlas léčeného. Důvodem je opět náš starý známý problém číslo dva – morálka. Jestliže existuje morální problém pro léčitele, existuje i pro léčeného, tedy příjemce bioenergie. Proto musí léčený člověk dát s touto formou léčby výslovný souhlas.

Chcete bioenergií léčit i zvířata? Potom se budete muset spolehnout pouze na vlastní morální kompas. Moje rada? Použijte raději Reiki.

#Reiki

bioenergie, biopole

Postup léčení energií biopole

Nejprve se uvolněte, zklidněte a soustřeďte na člověka, kterého chcete léčit. Vnitřním zrakem vizualizujte jeho auru a pročistěte ji. Nemoci a bloky se projeví tmavými barvami (černá, temně šedá, hnědozelená). Odstraňte je ve své představě, ale nesnažte se je nahrazovat jinými. Každý člověk si svou auru tvoří sám.

Potom přiložte ruce na místo, které chcete léčit, vizualizujte biopole a zhusťte ho pod svýma rukama. Představte si zhuštěné místo ve tvaru trychtýře, kterým nepřestává proudit energie biopole do místa, které jste svýma rukama určili.

Bioenergie tak neproudí z Vás nebo skrze Vás jako u Reiki, ale ze všech směrů ve Vašem okolí přímo do léčeného člověka. Vaše ruce slouží pouze jako zaměřovač.

Můžete takto ošetřit více nemocných nebo oslabených míst (orgánů) během jednoho setkání. Nepřekračujte ale třicet minut čistého času. Jak dlouho budete ošetřovat jedno místo, záleží na Vašem vnímání proudu bioenergie. Když zaznamenáte jeho postupné zpomalování a oslabování, léčbu ukončete. Léčené místo již není více schopno přijímat energii.

Léčbu vždy ukončete rozpuštěním zhuštěné energie biopole.

obrázky na stránce: J.C.Brinar a pixabay.com

Updated: 9.5.2024 — 16:17