Čakry – energie

Čakry jsou energetické brány našeho těla. Propojují veškerou energii, která vstupuje do těla, prochází jím, mění se na různé typy energie, sytí auru a jemněhmotná těla a umožňuje veškeré fyzické i duševní funkce.

funkce a dysfunkce ~ možnosti harmonizace ~ umístění ~ oblasti vlivu, analogie

Stejně jako v případě živlů, i u čaker je důležitá rovnováha. Oslabená činnost čakry má za následek snížení funkcí orgánů, které čakra ovlivňuje. Její zvýšená činnost může vést k přetížení těchto orgánů. Dlouhodobá nerovnováha pak vede k rozvoji nemoci. Znamená to ovšem také, že přes čakry můžeme působit na orgány a jejich funkce a léčit se. Možnosti práce s čakrami k léčení konkrétních zdravotních problémů najdete na stránce Léčitelství.

Energetická nerovnováha jedné čakry se u různých lidí může projevovat odlišně. U někoho to mohou být poruchy funkcí orgánů, u jiného převládnou výkyvy emočních projevů. Dobrá znalost systému čaker a jejich působení nám může pomoci rozpoznat a podchytit nerovnováhu v jejím počátku a předejít rozvoji nemoci třeba jen na základě změny v emocích.

čakry

Jak můžete ovlivnit činnost čaker?

První možností je meditace.

V meditativním stavu vizualizujte čakru. Představte si ji v její příslušné barvě. Nesnažte se vnutit jí nějaký konkrétní tvar. Vaše podvědomí dobře ví, jakou má podobu a promítne vám do mysli správný obraz. Soustřeďte se na představu čakry a energie, která jejím prostřednictvím proudí do vašeho těla. Vnímejte čakru tak, jak vám ji Vaše podvědomí ukáže.

Je oslabená v porovnání s ostatními čakrami? Nebo naopak přebujelá? Jak se vám jeví její záře? Je jasná a čirá nebo slabá a šedavá? Nakonec se zaměřte na nápravu čakry vlastní vůlí. Představte si ji v dokonalé podobě. Představte si energii, která čakrou proudí volně a bez překážek. Tuto představu udržte několik minut. Málokdy stačí pouze jediná meditace k harmonizaci čakry. Spíše budete potřebovat opakovat cvičení každý den po dobu alespoň jednoho týdne. Ukončit meditační kůru můžete, až se Vám bude čakra jevit v její správné podobě hned na začátku meditace.

čakry

Druhou možností je využití principu zpětné vazby.

Tak jako činnost čakry ovlivňuje činnost příslušných orgánů, tak můžeme harmonizací funkce orgánů harmonizovat samotnou čakru. K tomu účelu výborně poslouží jóga, pokud ji budete cvičit každý den. Meditace a cvičení jógových sestav můžete podpořit stimulací čaker pomocí analogických vibrací. Jejich přehled najdete níže v tabulkách u každé čakry.

čakry

Kde jsou umístěny hlavní čakry

Sedm hlavních čaker je rozmístěno na svislé ose těla

čakry

první čakra (pánev) ~ druhá čakra (pupek) ~ třetí čakra (solar plexus) ~ čtvrtá čakra (srdce) ~ pátá čakra (hrdlo) ~ šestá čakra (čelo) ~ sedmá čakra (temeno hlavy)

Působení čaker a jejich analogie

čakry

Čakra 1 – Múládhára

čakra, čakry, esoterika, duchovní, východní, čínská, alternativní, medicína, meridiány, meditace, jóga
múládhára

První čakra (základní) je umístěna na dolním konci páteře v oblasti kostrče. Fyzická oblastpod jejím vlivem zahrnuje dolní končetiny, zevní pohlavní orgány a oběhovou soustavu. Její disharmonie se v duševní oblasti projevuje zvýšenou agresivitou, bezohledností, podrážděností, netolerancí, případně hyperaktivitou, unáhleností a obtížně zvladatelnou touhou po majetku. V duchovní oblasti je sídlem hadí síly, centrem základu života prvotní důvěry, spojení s přírodou, sebezáchovy a schopnosti se prosadit.

čakry

Čakra 2 – Svadhišthána

čakra, čakry, esoterika, duchovní, východní, čínská, alternativní, medicína, meridiány, meditace, jóga
svadhišthána

Druhá čakra (čakra sleziny) se nachází v oblasti pupku. Fyzická oblast pod jejím vlivem zahrnuje slezinu, slinivku, vylučovací soustavu, vnitřní pohlavní orgány, kosterní svalstvo a také nadledvinky. Dušení projevy svědčící o disharmonii druhé čakry jsou především zvýšená arogance a pýcha, paranoidní tendence, egocentrismus, přehnané sebevědomí, nadřazené chování, neschopnost smysluplné konstruktivní komunikace. V duchovní oblasti je druhá čakra významná pro pocit sebehodnoty a vědomí svého já.

čakry

Čakra 3 – Manipúra

čakra, čakry, esoterika, duchovní, východní, čínská, alternativní, medicína, meridiány, meditace, jóga
manipúra

Třetí čakra (čakra solárního plexu) se nachází na spodní hranici hrudníku. Fyzická oblast zahrnuje trávicí soustavu včetně jater, močový měchýř, nadledvinky a levá mozková hemisféra. Disharmonie čakry se v duševní oblasti projevuje lpěním na dogmatech, zkostnatělostí, výrazným upřednostněním rozumu na úkor emocí, tendencí k odloučení od společnosti až sociální fobií, egocentrismem, intolerancí a vysokou kritičností. Duchovní oblast zahrnuje empatii, intuici, sebevědomí a vlastní vůli.

čakry

Čakra 4 – Anáhata

čakra, čakry, esoterika, duchovní, východní, čínská, alternativní, medicína, meridiány, meditace, jóga
anáhata

Čtvrtá čakra se nachází v oblasti srdce. Z fyzické oblasti má kromě srdce a oběhové soustavy vliv také na brzlík, a proto i na celý imunitní systém. Disharmonie čakry se po dušení stránce projevuje slabou vůlí, emoční labilitou, nejistotou a úzkostlivostí. Dále oslabením důvěry, zpochybňováním vlastních rozhodnutí a neschopností rozumně hospodařit s penězi. Po duchovní stránce má vliv na léčivé energie, soucit, empatii, duchovní lásku, umělecké a tvůrčí vyjádření.

čakry

Čakra 5 – Višúddha

čakra, čakry, esoterika, duchovní, východní, čínská, alternativní, medicína, meridiány, meditace, jóga
višúddha

Pátá čakra je umístěna v hrdle. Fyzická oblast, kterou ovlivňuje je především dýchací soustava, štítná žláza a příštítná tělíska. Dále má vliv na jícen a dutinu ústní. K duševním projevům její disharmonie patří komunikační neobratnost, lpění na dogmatech a konzervativnost, touha po moci, autoritářství a vzhlížení k ikonám. V duchovní oblasti je sférou vlivu páté čakry telepatie, čistota, poctivost. Představuje most mezi emocemi a rozumem. Jejím prostřednictvím nalézáme slova pro vyjádření svých citů.

čakra

Čakra 6 – Adžňá

čakra, čakry, esoterika, duchovní, východní, čínská, alternativní, medicína, meridiány, meditace, jóga
adžňá

Šestá čakra je umístěna uprostřed čela mezi obočím. Ve fyzické oblasti působí na celý systém endokrinních žláz, obě mozkové hemisféry a přenos nervových signálů, oči, ústní a nosní dutinu. V duševní oblasti se její dysfunkce projevuje zapomnětlivostí, přecitlivělostí, strachem z budoucnosti a ze svého „špatného“ já, nedochvilností a netrpělivostí, paranoidními sklony a nízkou asertivitou. V duchovní oblasti hraje roli zejména v představivosti, mimosmyslovém i vědomém vnímání, jasnozření a moudrosti.

čakra

Čakra 7 – Sahasrára

čakra, čakry, esoterika, duchovní, východní, čínská, alternativní, medicína, meridiány, meditace, jóga
sahasrára

Sedmá (korunní) čakra se nachází se na temeni hlavy. Fyzicky souvisí s opěrnou a nervovou soustavou. Její dysfunkce se v duševní oblasti projevuje plachostí, pocitem méněcennosti a nepochopení, emoční frustrací, dále extrémní sebekritičností, sebepodceňováním až patologickým snižováním významu vlastních úspěchů. V duchovní oblasti představuje spojení s vesmírem a pochopení významu vlastního inkarnačního řetězce a osudových vazeb v jeho rámci.

čínská, východní, alternativní, medicína

obrázky na této stránce: pixabay.com a J.C.Brinar

Updated: 12.6.2019 — 0:31